Styret og komitéer

Vi er en foreldre-drevet virksomhet med én fulltids stilling. De øvrige pedagogene lønnes på timebasis, og klubben har ellers frivillige som stiller opp i resepsjonen og som vaktmestre. Vi driver i hht. barneidrettsreglement – les mer om det på sidene til Norges Danseforbund (www.danseforbundet.no) eller til Norges Idrettsforbund (www.nif.no).
Klubbens viktigste beslutningsorgan er årsmøte/generalforsamling som avholdes årlig i mars. Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av minst 5 styremedlemmer (inkl. styreleder) og 3 vara.

Styrets oppgaver er:
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, å sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjett-funksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
c) Etter behov å oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
d) Representere idrettslaget utad.
e) Oppnevne ansvarlig for politiattest-ordningen. 

Årshjul for styret finner du her

Styret 2023/24 består av:

Leder Øyvind Sæta
Nestleder Emilie Aasterud Bakken
Styremedlem Ann Helen Lund
Styremedlem Susanne Bjerke-Borgen
Styremedlem Bjørn-Tore Løvtangen
Styremedlem Tonje Angelica Reikerås
Styremedlem Cathrine Ditleff
Ungdomsrepresentant Selina Jappée

Vara Ole Slettbakken
Vara ungdomsrepresentant Jenny Bergh

Kontakt: styret@2dance.no

 

SPORTSLIG UTVALG 

SUs mandat:

  • Definere sportslig plan på både kort og lang sikt (”Hvor skal vi?”),

  • Legge opp til en strategi for å realisere planen (”Hvordan kommer vi dit?”) og legge det frem til relevant beslutningsorgan (styret eller generalforsamling) for vedtak,
  • Gjennomføre den vedtatte planen (”Å gå veien dit vi skal”).

I dette inngår det å lage en plan for 1) treningsopplegg for konkurranse-dansere og 2) kursopplegg rettet mot det åpne markedet som er i hht. mål, marked, tilgjengelige ressurser (både sal og pedagoger), plan for videreutvikling av pedagoger samt øvrige aktiviteter som underbygger/utfyller de ovennevnte.

SU Består av Sportslig leder, pedagog-ressurser, samt øvrige ressurser innen kommunikasjon, økonomi og administrasjon. SU utnevnes av styret for ett år avgangen.

SU 2023 består av:
Jeanette Lühr-Sæthre - Sportslig leder
Karen Andresen
Emilie Aasterud Bakken

Kontakt: SU@2dance.no


VALGKOMITE
 
Leder: Ingunn Bergedal Mossevik
Medlem: Kathrine Maudal
Medlem:

Øvrige grupper/komiteer: Økonomi, Sponsor, Kommunikasjon, Dugnad, Arrangement, Ansvar for lokalene. 

"Gjennom sunn danseveiledning i et sunt miljø skal vi skape likeverdig mulighet for alle våre dansere slik at de finner sin egen danseglede uansett evne og ambisjon."

Kontakt oss

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Styret og komitéer